Voorwaarden

Veiling voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.udi19veiling.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Spelregels veilingsite
Er kan op de kavels van deze site worden geboden tot ongeveer een week voor het event of totdat de kavel is gegund, dat wil zeggen totdat het (alleen bij de organisatie / UDI’19 bekende) streefbedrag is gehaald. Daarna is het bieden op de kavels via deze site niet meer mogelijk.
Na gunning van de kavel ontvangt u per mail een bevestiging hiervan en later een mail met de factuur. Deze factuur dient uiterlijk binnen een week te zijn voldaan anders behoud de organisatie / UDI’19 zich het recht voor om de kavel tijdens de veilingavond op 14 december te veilen.
Gegunde kavels kunnen worden opgehaald tijdens de veilingavond op 14 december (tussen 19.00 uur en 23.00 uur) indien aan de betalingsverplichting is voldaan en er een bewijs van betaling kan worden overhandigd.
Als u niet in de gelegenheid bent om de kavel op te halen kan dit na overleg met de organisatie / UDI’19 eventueel op 10 december in het Clubhuis van UDI’19.
Indien de kavel op nog niet is gegund omdat het streefbedrag nog niet is bereikt dan behoudt organisatie / UDI’19 zich het recht voor om de kavel te veilen tijdens de veilingavond. Het laatste bod op de veilingsite zal dan gelden als openingsbod. Mocht dit bod op de veilingavond niet worden overboden dan wordt de kavel gegund aan de bieder van het hoogste bod op de veilingsite.

Bieding
Biedingen via deze website zijn niet vrijblijvend. Indien het geplaatste bod betekent dat het streefbedrag is bereikt dan brengt dit de verplichting met zich mee om het bod gestand te doen en daadwerkelijk ook te betalen op de wijze als door de organisatie / UDI’19 zal worden aangegeven.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de organisatie / UDI’19 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de organisatie / UDI’19 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie / UDI’19 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De organisatie / UDI’19 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
De organisatie / UDI’19 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie / UDI’19 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De organisatie / UDI’19 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

De voorwaarden voor de veilingavond zijn hier te lezen: http://www.udi19veiling.nl/alle-kavels/voorwaarden/veilingavond/